Misija, Vizija i Ciljevi


Misija

Očuvanje zdravlja radno aktivnog stanovništva i zdrave radne sredine. Visokospecijalizovani kadar omogućava da svoju misiju Zavod ostvaruje doslednim poštovanjem sistema menadžmenta kvalitetom, zdravljem i bezbednošću na radu i zaštitom životne sredine saglasno međunarodnim standardima.

Vizija

Proširivanjem delatnosti u skladu sa zahtevima vremena i principima kontrolisanog razvoja, uz unapređenje zdravstvene, naučne, istraživačke i edukativne delatnosti sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva korisnika.

Cilj

Preventivna delatnost je glavna misija svih službi u Zavodu.