IstorijatPočetke svog rada Zavod beleži 1954. godine, kada je formirano Odeljenje za higijenu u okviru Higijenskog zavoda Autonomne pokrajine Vojvodine.
Higijenski zavod 1960. godine dobija naziv Institut za zdravstvenu zaštitu Novi Sad.
Osam godina kasnije, 1968. Zavod za higijenu prerasta u Zavod za higijenu i medicinu rada. Od monodisciplinarne aktivnosti usmerene na identifikaciju, procenu i kontrolu štetnih faktora na radnom mestu, medicina rada se u okviru ovog Zavoda razvila u multidisciplinarnu preventivnu granu medicine usmerenu na uspostavljanje kompetentnih i efikasnih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi zdrava radna sredina i očuva zdravlje radnika. To je doprinelo da se 1. januara 1972. godine formira Zavod za medicinu rada kao posebna organizaciona jedinica u okviru Instituta za zdravstvenu zaštitu Novi Sad, koja iste godine postaje i nastavna baza za predmet medicina rada na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Status samostalne ustanove Zavod dobija 9. maja 1991. godine, kada menja naziv u Specijalizovani zavod za medicinu rada.
Od 1992. godine Zavod nosi sadašnji naziv. Zavod je danas zdravstvena, nastavna i naučna ustanova preventivnog karaktera koja osnovnu delatnost ostvaruje kroz aktivnosti koje imaju za zadatak bezbednost i zaštitu zdravlja na radu kao preduslovima za socijalno i ekonomski produktivan život radno aktivnog stanovništva.