O ZavoduZavod obavlja svoju delatnost u okviru četiri organizacione jedinice:
Preko njih Zavod vrši:
– preventivne medicinske preglede radnika na radnom mestu sa povećanim rizikom po zdravlje (prethodne, periodične, vanredne, ciljane, kontrolne),
– sistematske preglede,
– izdavanje lekarskih uverenja prilikom zapošljavanja, pri odlasku u inostranstvo, za vozače svih kategorija, sudska i druga veštačenja konsultativne preglede,
– funkcionalna ispitivanja, toksikološke i biohemijske analize neophodne za dijagnostiku efekata profesionalnih štetnosti i drugih etioloških faktora ekspertize sa ciljem ocene radne sposobnosti i priznavanja profesionalne bolesti, po zahtevu lekara, invalidskih komisija, suda, preduzeća i pacijenata,
– preglede radi upućivanja na banjsko-klimatski oporavak i sprovođenje preventivne rehabilitacije,
– merenje emisije štetnih i opasnih materija u radnoj okolini i životnoj sredini iz zadatih emitera,
– ispitivanje uslova radne okoline: mikroklime, buke, aerozagađenja i drugih štetnosti na osnovu čega se daje ocena nađenih stanja, uz korišćenje važeće zakonske regulative u našoj zemlji, međunarodnih standarda i konvencija,
– izrada elaborata kojim se određuju: radna mesta sa uvećanim rizikom po zdravlje, radna mesta na kojima mogu da rade invalidi rada, radna mesta na kojima se ostvaruju prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem (»benificirani radni staž«) i reviziju istih, radna mesta na kojima je potrebno sprovođenje dodatnih mera zaštite kao što su skraćivanje dnevne ekspozicije, skraćivanje radnog vremena, produženi godišnji odmor, preventivni oporavak u banjsko klimatskim lečilištima i drugo,
– analizu zdravstvenog stanja radnika iz određenih oblasti privrede, posebno u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji i proizvodnji i preradi nafte i gasa,
– aktivnosti kojima se utvrđuju i sprovode stručno medicinski i doktrinarni kriterijumi u medicini rada,
– vodi obrazovno i naučno-istraživačka delatnost,
– školovanje, stručno usavršavanje i specijalizacije zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika, radnika koji obavljaju poslove iz oblasti zaštite na radu i drugih. Nastavnu i naučnu delatnost Zavod obavlja u okviru Katedre za medinu rada Medicinskog fakulteta Novi Sad. Zavod je nastavna baza za predmet medicine rada na osnovnim studijama medicine i za specijalizaciju iz medicine rada i drugih medicinskih disciplina, u okviru postdiplomskih studija. Zavod obavlja edukaciju i drugih profila iz domena svoje osnovne delatnosti.