Politika kvalitetaPOLITIKA SISTEMA MENADŽMENTA

ZAVOD za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad je visokospecijalizovana zdravstvena, obrazovna i naučno-istraživačka ustanova čija je osnovna delatnost očuvanje zdravlja radno aktivnog stanovništva i zdrave radne okoline. Visokospecijalizovani kadar omogućava da ZAVOD bude sedište Katedre za medicinu rada Medicinskog fakulteta Novi Sad i nastavna baza za predmet medicine rada na osnovnim studijama medicine i za specijalizaciju iz medicine rada i drugih medicinskih disciplina, u okviru postdiplomskih studija. Svoje znanje i iskustvo zaposleni prenose i drugima kroz edukaciju i naučno istraživačni rad.

Razvoj ZAVODA bazira se na proširivanju delatnosti u skladu sa zahtevima vremena i principima kontrolisanog razvoja, uz stalno unapređenje zdravstvene, naučne, istraživačke i edukativne delatnosti sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva korisnika.

Interes zdravlja radnika i radne sredine nalaže saradnju i razvijanje partnerskih odnosa sa institucijama sličnih opredeljenja i zadataka.

 

Ciljevi koje ZAVOD ostvaruje realizacijom politike sistema menadžmenta:

 

U tom cilju ZAVOD:

 

Uspostavljeni sistem menadžmenta u ZAVODU u potpunosti ispunjava sve zahteve standarda SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 14001:2015; SRPS OHSAS 18001:2008 i SRPS ISO/IEC 17025:2006.

ZAVOD u svome radu koristi procesni pristup i razmišljanje zasnovano na rizicima. Procesni pristup omogućava bolje funkcionisanje i međusobno delovanje svih procesa u ZAVODU, a razmišljanje zasnovano na rizicima omogućava preventivno upravljanje procesima i smanjenje negativnih efekata.

Na ovaj način ZAVOD je obezbedio pouzdano i stabilno pružanje usluga s čime je stekao poverenje svojih korisnika i svih zainteresovanih strana.

Novi Sad  Direktor zdravstvene ustanove
Juli 2018  prim. dr Radovan Latinović