Ekologija


Odeljenje za ekologiju radne i životne sredine bavi se proučavanjem i analizom odnosa čoveka i rizika kojima je izložen tokom obavljanja poslova u okviru redovnog zanimanja i uticaja ovih faktora rizika na životnu sredinu. U okviru ovog Odeljenja obavljaju se brojni poslovi čiji je krajnji cilj dobijanje validnih podataka o ambijentalnom monitoringu, preduslovom za dovođenje u vezu sa biološkim monitoringom kao osnovom za preduzimanje preventivnih mera,  unapređenja zdravlja radnoaktivnog stanovništva i promociju zdravlja na radnom mestu. Ispitivanje uslova radne okoline obavlja se u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl.glasnik RS br. 101/2005), Pravilnikom o postupku pregleda opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (Službeni glasnik RS br. 94/ 2006.godinu), kao i sa ostalim pravilnicima i standardima koji regulišu i primenjuju se u ovoj oblasti. Ispitivanje radne okoline obuhvata:

 • Ispitivanje mikroklime (temperatura, vlažnost vazduha, brzina kretanja vazduha, toplotnog zračenja), sa ocenom mikroklimatskih uslova,
 • Ispitivanje toplotnog indeksa WBGT, i drugih indeksa toplotnog konfora (Teff, CTeff, PPD, PMV),
 • Merenje osvetljenosti fotometrijski sa određivanjem koeficijenta ravnomernosti,
 • Merenje intenziteta opšte buke i predlogom mera zaštite,
 • Merenje intenziteta buke sa frekventnom analizom i predlogom mera zaštite,
 • Merenje buke pri radu motornih vozila sa frekventnom analizom,
 • Merenje opštih i lokalnih vibracija sa frekventnom analizom i ocenom delovanja vibracija na zdravlje sa predlogom mera zaštite,
 • Merenje jačine električnog i magnetnog polja sa ocenom delovanja na zdravlje,
 • Konimetrijsko i gravimetrijsko ispitivanje prašine sa ocenom nalaza zaprašenosti sa predlogom mera zaštite,
 • Ispitivanje hemijskih štetnosti (gasovi i isparenja, gasovi pri radu motora sa unutrašnjim sagorevanjem),
 • Ispitivanje prisustva citostatskih lekova u radnom ambijentu,
 • Ispitivanje prisustva pesticida u radnom ambijentu,
 • Analiza i ocena mogućih efekata hemijskih štetnosti na zdravlje izloženih lica sa predlogom mera zaštite,
 • Ispitivanje mikrobiološkog zagađenja vazduha sa laboratorijskom analizom, interpretacijom, ocenom nalaza i predlogom mera prevencije,
 • Uzimanje brisa na bakterije, analiza i ocena i davanje mišljenja,

 

Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini i ostalih dokumenata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu vrši se u skladu sa odgovarajućom zakonima, pravilnicima, uredbama i standardima.

 • Izrada akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini,
 • Određivanje radnih mesta na kojima mogu raditi i invalidi rada,
 • Izrada elaborata za radni staž sa uvećanim trajanjem,
 • Zdravstvena analiza radnog mesta (za radna mesta sa uvećanim rizikom, sa predlogom dodatnih mera zaštite),
 • Stručno mišljenje o potrebi primene mera zaštite na radnom mestu,
 • Ocena primenjenih mera zaštite na radnom mestu,
 • Izrada elaborata o mogućim efektima toksičnih materija na zdravlje zaposlenih (monitoring, toksokinetika, toksodinamika, efekti na zdravlje, predlog mera zaštite)